فانورا میهمان برنامه سلام صبح بخیر از شبکه سه سیما شد و در فضایی صمیمی درباره نقطه شروع فعالیت، شرایط فعلی و چشم انداز آتی گفتگو کرد.